Zabrana saobraćaja na putu Jajići-Sapna

Zabrana saobraćaja na putu Jajići-Sapna

Datum: 7.05.2019. 10:43

Na osnovu člana 73., a u vezi sa članom 13. Zakona o cestama
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 12/10 i 66/13), kao
i član 14. stav 4.Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama i ulicama na
području općine Kalesija („Sl.glasnik općine Kalesija“ broj 4/18), Služba za
komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija, donosi:

ODLUKU
o potpunoj zabrani saobraćaja na putu Jajići-Sapna

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se zabrana saobraćaja zbog saniranja klizišta
na putu Jajići-Sapna

Član 2.

Ovom Odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, a uvodi
se režim potpune zabrane saobraćaja zbog saniranja klizišta na putu
Jajići-Sapna na lokalitetu izlaz prema regionalnom putu Kalesija-Sapna od
07.05.2019.godine do završetka radova na saniranju klizišta.

Član 3.

Postavljanje odgovarajućih obilježavajućih traka na mjestima
početka i završetka zabrane saobraćaja u navedenim mjstima izvršit će izvođač
radova u vrijeme navedeno u članu 2. ove Odluke.

Član 4.

O novom režimu saobraćaja iz člana 1. ove Odluke Služba će učesnike
u saobraćaju obavijestiti putem sredstava javnog informisanja, dok će se za
provođenje ove Odluke u navedenom terminu starati pripadnici PU Kalesija.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počet će se
primjenjivati odmah i objaviće se u javnim i službenim glasilima.

Pomoćnik općinskog načelnika

                                                                                                    Hazim Haliović