Općinsko vijeće Kalesija: Razmatrana Informacija o stanju cesta na području Općine Kalesija sa osvrtom na pokazatelje bezbjednosti saobraćaja

Općinsko vijeće Kalesija je prihvatilo Informaciju o stanju cesta na području Općine Kalesija sa osvrtom na pokazatelje bezbjednosti saobraćaja, sa usvojenih devet zaključaka. Zaključci, koji se odnose na unapređenje cestovne infrastrukture, izgradnju obilaznice oko Kalesije, izgradnju kružnih tokova, postavljanje najmanje četiri radara na kritičnim lokacijama, izgradnju pješačke staze duž magistralnog puta i ostalih mjera kojima će se poboljšati cestovna infrastruktura i bezbjednost učesnika u saobraćaju, će se uputiti nadležnim institucijama u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Usvojeno je ukupno devet zaključaka, a ukoliko se zaključci ne realizuju, u što kraćem roku, najavljena je blokada saobraćajnica na području općine Kalesija.

Kada je u pitanju cestovna infrastruktura na području naše općine ista je prilično razuđena i našoj općini daje karakteristike tranzitne općine. . Područjem naše općine protežu se vrlo važne ceste: magistralne ceste Tuzla-Zvornik oznake M-4 , cesta Simin Han-Požarnica-Bijeljina, oznake M-18, cesta Međaš- Dubrave-Živinice-Banovići-Žepče, oznake M17.1 i regionalna cesta Kalesija-Sapna, oznake 456a.

Promjene u statusu pojedinih cesta su se desile donošenjem odgovarajućih odluka o prekategorizaciji cesta FBiH (cesta Međaš-Dubrave-Živinice je bila regionalna a cesta Kalesija-Sapna lokalna.

Ovlašteni operateri nadležni za eksploataciju, održavanje, zaštitu i razvoj cesta su za magistralne ceste JP Ceste FBiH u Sarajevo a za reginalne ceste JU Direkcija regionalnih cesta TK u Tuzli.

Shodno zakonskim rješenjima lokalne ceste, nekategorisane ceste i ulice su u nadležnosti općina odnosno gradova. U vezi stim na prijedlog općina i gradova Vlada TK je donijela Odluku o kategorizaciji lokalnih cesta i ulica u gradu Tuzla i općinama na području Tuzlanskog kantona (Sl.novine TK br.14/14).

Kada je u pitanju stanje mreže lokalnih i nekategorisanih cesta na poručju naše općine, Općinski načelnik putem resorne službe za komunalne poslove redovno informiše OV Kalesija o najvažnijim aktivnostima koje provodi na modernizaciji i sanaciji lokalne cestovne mreže i nekategorisane cestovne mreže kao i o planiranim aktivnostima na unapređenju stanja iste te inicijativama i zahtjevima sa kojima nastupa prema nadležnima za poboljšanje stanja magistralnih i regionalnih cesta na dionicama kroz područje općine Kalesija.

Tako su se pred vijećnicima OV Kalesija našli slijedeći materijali:

 • Informacija o stanju putne infrastrukture i izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva na području Općine Kalesija za 2022. godinu
 • Program izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na podrucju općine Kalesija u periodu 2023-2024 godina.
 • Kriteriji za izradu Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija nekategorisanih puteva na području općine Kalesija

Na osnovi usvojenog Programa početkom ljeta pred vijećnicima će se naći Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija za 2023. godinu.

Pored zavidnih rezultata postignutih u izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva, sredstvima općine i sredstvima građana, uspješno su završeni

i drugi projekti: Sanacija puta Vukovije Donje-farma Krušik, sanacija puta od raskršća odvajanje za Sapnu do Drveničkog luga (oba puta finansirana u okviru IFAD projekta), te izgrađeni putevi do Mektebskog centra u Dubnici, put Pedići-Tupković, put Hrasno Gornje-Dubnica kao i put Prnjavor-Čanići (“Put Spasa”) (finansirani od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglice).

Sredstvima Direkcije regionalnih cesta TK proširen je i modernizovan put Memići Centar-magistrala M-4.

Takodje je važno da ponovimo da je u Programu načelnika za 2023. godinu u dijelu koji priprema Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu planirana je izrada Glavnog projekta Saobraćajnog rješenja na lokalnim i nekategorisanim cestama sa projektom vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Kalesija.

JP Ceste Federacije BiH je u okviru svojih nadležnosti na osnovu primljenih zahtjeva Općinskog načelnika Kalesije upućenih proteklih godina započelo rješavanje pitanja pješačkih staza pored kolovoza na magistrali Tuzla -Zvornik. Odredjeni rezultati su već postignuti tako da je izgradjena pješačka staza u Miljanovcima na dijelu magistrale od škole u Miljanovcima do Grabovca.

Od strane JP Ceste FBiH je u nastavku ovog projekta izgradjena dionica trotoara u Raincima Gornjim od škole Rainci do naselja Pjanići a ova dionica je zatim produžena do potoka Banjica u blizini naselja Hukeljići. Na osnovu zahtjeva naše općine JP Ceste F BiH su u Plan finansiranja za 2016 uvrstili izgradnju Pješačke staze pored magistrale Tuzla-Zvornik na dionici od Rainaca Gornjih prema Međaš raskršću, da bi u toku 2017 godine izgrađena pješačka staza od raskršća Međaš do škole u Raincima Gornjim a u 2018 godini JP Ceste FBiH je pored magistrale M-4 izgradila započetu pješačku stazu u Kalesiji Gornjoj.

Krivina u Saračima kod lokala “Milano” je zasluženo nosila obilježje “najopasnije” krivine na M-4 i ista je bila lokacija sa najviše saobraćajnih nesreća sa ogromnim materijalnim štetama i tjelesnim povredama učesnika saobraćaja. Poslije zahvata na bočnom i uzdužnom nagibu te kvalitetnijom odvodnjom sa kolovoza i okolnoj zoni broj udesa je evidentno smanjen.

Cijelom ovom projektu je prethodila analiza opterećenja na magistralnom putu, analiza saobraćajnih nesreća i njena učestalost pri čemu je izvršeno i elektronsko brojanje saobraćaja a sve je nužno za planiranje modernizacije ovog važnog putnog pravca i pojedinačnih tehničkih zahvata na kolovozu i signalizaciji u cilju bolje usluge cestovnog pravca i povećanja tehničkih uslova bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

Od strane JP Ceste F BiH prije nekoliko godina je završen projekat semaforizacije raskrsnice na magistralnom putu sa priključenjima puta za Centar Kalesije i Novo naselje pored Hotela Košuta. Ova lokacija je od ranije poznata kao crna tačka sa registrovanih više saobraćajnih nezgoda a neke i sa smrtnim posljedicama. Izgradnjom semafora na ovom mjestu značajno je povećana sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Pitanje potpunog završetka projekta izgradnje staze za pješake i modernizacija horizontalne i vertikalne signalizacije kao i tekuće održavanje (ophodnja) je od prioritetnog značaja za Općinu Kalesija zbog rasterećenja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju na magistralnom putu Tuzla -Zvornik.

Insistiraćemo i dalje kod ove Direkcije na permanentnom održavanju ovog najvažnijeg magistralnog puta i putne infrastrukture a posebno na horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji i izgradnji staza duž cijele magistrale a posebno pješačkih staza u blizini školskih objekata. Općinski načelnik je obezbijedio projektnu dokumentaciju za kružni tok u Hidanima a ugovorio je izradu Projektne dokumentacije za poboljšanje saobraćajnog rješenja na kritičnoj raskrsnici u Raincima Gornjim.

Općinski načelnik je podržao projekat Uprave policije MUP TK-a Instaliranje savremenog optičkog sistema (ANPR sistema) u cilju prepoznavanja-identifikacije registarskih tablica i drugih tehničkih elemenata motornih vozila koja se kreću putevima na području općine Kalesija. Općinski načelnik je dao suglasnost na lokaciju i obezbijedio električnu energiju za napajanje sistema. MUP TK-a je potpisao ugovor za nabavku i instaliranje ovog sistema za optičko snimanje čije se puštanje u rad očekuje sredinom ljeta 2023. godine.

U cilju rješavanja saobraćajnih gužvi na raskrsnici i Kalesiji Gornjoj kod skretanja za Sapnu i Osmake općina je naručila i izradila Glavni projekat kružnog toka a radovi na izgradnji ovog veoma važnog saobraćajnog objekta su ugovoreni i treba da započnu. Ishodovana je građevinska dozvola. Investitor je JP Ceste Federacije.

Inicijativama naše općine nadležne direkcije za ceste su izgradile i pješačke staze pored ceste Međaš-Dubrave-Živinice na dionici od škole u Vukovijama Donjim, zatim pored piste sve do raskršća na Međašu.

Na ovoj putnoj dionici su takodje izvršene značajne rekonstrukcije kolovozne konstrukcije, bankina i odvodnih kanala na cijeloj dionici puta koji prolazi kroz našu općinu.Uslovi korištenja ove putne dionice su u velikoj mjeri unaprijedjeni što je značajno za sve učesnike saobraćaja.

Zbog nedostatka trotoara djeca koja idu u školu pješačenjem i po nekoliko kilometara, primorana su da se kreću kolovozom, ili veoma uskom bankinom što stvara velike poteškoće i ugrožava bezbjednost kako pješacima tako i drugim učesnicima u saobraćaju. Ovaj problem je izražen cijelom dužinom magistralnog puta od Babajića do Mahale, tako da u narednim planovima poboljšanja sigurnosti saobraćaja na putevima u Općini Kalesija posebnu pažnju je nužno posvetiti izgradnji bezbjedne staze-trotoara za pješake cjelokupnom dužinom magistrale Tuzla -Zvornik od Babajića do Mahale.

Za dionicu pješačke staze pored lokalne ceste od Tojšića kroz Hidane pa dalje zapadno kroz Babajiće do kraja područja naše općine uz magistralnu cestu prema Tuzli, te za dionice u Saračima i Miljanovcima, općina je ugovorila izradu Glavnog projekta pješačke staze.

Zbog specifičnosti ovog područja, jedan od prisutnih problema na putnoj infrastrukturi naše Općine jeste i saobraćaj poljoprivredne mehanizacije koja se nerijetko bez prethodnog pranja i čišćenja direktno uključuje u saobraćaj kao i saobraćaj neosvijetljenih vozila i zaprega (prevoz kabastih poljoprivrednih proizvoda, ogrev u dužim oblicama i sl.) čime čine veliku opasnost za bezbjednost saobraćaja. Sa ovim problemom se u narednom periodu mora više baviti nadležna PU Kalesija putem svojih organa za bezbjednost saobraćaja.

OSVRT NA POKAZATELJE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

Kada je u pitanju bezbjednost saobraćaja ili preciznije bezbjednost cestovnog saobraćaja ista predstavlja kompleksan problem svakog savremenog društva. Smatra se da je cestovni saobraćaj jedan od osnovnih temelja na kojima počiva svako savremeno društvo. Pored blagodeti koje pruža, saobraćaj izaziva i niz štetnih posljedica: zagađenje okolice, stvaranje buke, potencijalno ugrožavanje okolice prevozom opasnih materija itd. Najštetnija posljedica saobraćaja su ipak saobraćajne nesreće koje osim ogromnih materijalnih šteta imaju za posljedicu i veliki broj nastradalih lica. Saobraćajne nesreće nisu ravnomjerno raspoređene na cestovnoj mreži. Kada se uoči ili evidentira više ponovljenih saobraćajnih nesreća na nekoj cestovnoj lokaciji onda se takva lokacija u teoriji i praksi naziva “opasna lokacija” ili “crna tačka”. Stanje ceste utječe na događaje saobraćajne nesreće na više načina a posebno:

 • svojom geometrijom (izgled plohe ceste i cestovne okoline)
 • uzdužnim i poprečnim nagibom kao i kolotrazima
 • udarne rupe, mrežasta raspucalost i zaglađenost
 • opremom ceste (vrsta i stanje zaštitne ograde, granični stupići, krajputaši i sl)
 • preglednošću (za preticanje, saobraćajnih znakova i reklama , obavijesti uz put)
 • signalizacijom (vrsta i stanje horizontalne i vertikalne signalizacije)

Pored stanja ceste niz je uticajnih elemenata na događaj saobraćajne nesreće. Ovom priliko spomenućemo ješ nekoliko: čovjek. motorno vozilo, vremenske prilike, ali otklanjanjem mogućih uzroka dešavanja saobraćajnih nesreća zbog stanja ceste, adekvatnim izmjenama i dopunama saobraćajne signalizacije i opreme ceste, najučinkovitije se može smanjivati broj i posljedice saobraćajnih dionica na kritičnim “opasnim lokacijama”. Slobodno možemo reći iako nismo nadležni za takve ocjene i bezbjednosne pokazatelje da je na području naše općine nekoliko “opasnih lokacija”:

 • Pista
 • Dionica pravac prema Hidanima u blizini skretanja za Gutiće
 • ” S ” Krivina u Saračima
 • Dionica od skretanja za Sapnu pa prema Memićima

Na ovim lokacijama su se učestalo dešavale saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama. Ukoliko se ne preduzmu određene mjere i aktivnosti ove lokacije će vjerovatno i u buduće biti mjesta najopasnijih saobraćajnih nesreća.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO, 2009) u svijetu svake godine u saobraćaju smrtno strada blizu 1,3 miliona ljudi a oko 50 miliona biva povrijeđeno. Procjenjuje se dalje da će se , bez adekvatnih akcija usmjerenih na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja desiti značajan porast broja smrtno stradalih lica.

Koliko je štetan uticaj saobraćajnih nesreća pokazuje i činjenica da su oformljene nacionalne agencije za bezbjednost saobraćaja. Čak i u BiH: Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, ali ne i slična agencija u Federaciji BiH.

Vlade u okruženju provode mjere i aktivnosti za unapredjenje bezbjednosti saobraćaja koje kroz zakonska rješenja daju željene rezultate i ispunjavaju zacrtane ciljeve.

U Federaciji BiH samo je Kanton Sarajevo donio Pravilnik o načinu definisanja i identifikaciji opasnih mjesta, načinu i kritijumima za utvrđivanje prioriteta i otklanjanje opasnih mjesta na cestama.

Imajući u vidu zakonske nadležnosti jedinice lokalne samouprave u kojima nema bezbjednosti cestovnog saobraćaja istu ne abolira za posljedice teških saobraćajnih nesreća čiji se broj ne smanjuje. Naprotiv. U pripremi ove informacije smo provjerili, jedan stacionarni radar poslednje generacije, instaliran na desetak kritičnih mjesta u okolici Sarajeva, košta oko 115.000 KM.

U poslednjih nekoliko godina prema podacima PU Kalesija Brojke od 1-4 smrtno stradala lica (u većem procentu najmlađi vozači su akterima uzroka nesreče) na godišnjem nivou, uglavnom na magistralnim i regionalnim cestama na području naše općine obavezuje vlasti u lokalnoj zajednici da svojim inicijativama i zahtjevima animiraju nadležne operatere, zakonadavna tijela, ministarstva i agencije koje se nužno moraju konačno oformiti, da kreiraju i usvoje nove zakone, podzakonska akta, strategije, metodologije za markiranje opasnih mjesta (crne tačke) i otklanjanje istih, opremanje pripadnika MUP- i sl.

Priprema jedne ovakve informacije za sjednicu Općinskog vijeća Kalesija i razmatranje iste sa odgovarajućim zaključcima je značajan doprinos da se statistika o saobraćajnim nesrećama i stradalim licima bar na području naše općine, popravi.