OIK Kalesija: Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska za Biračke odbore

Na osnovu člапа 2.13 stav ( 1 ) tačka 3. lzboпюg zakona BiH (“Službeпi glasпik Воsnе i Негсеgоvinе” bгoj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/ 10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), а u vezi sa članom 11. Pгavilпika о utvrđivanju kvalifikacija i postupka imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasпik Воsnе i Hercegovine” broj: 27/22), Općinska izbornа komisija Kalesija raspisuje

J A V N I O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata

Objavljuje se ponovni Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova birackih odbora/mobilnog tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog objedinjavanja izbornih rezultata.

Uslovi za iшenovanje:

Opći uslovi:

Pгijavljeni kandidat је osoba s ргаvоm glasa.
Za člаnа biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.Izbornog zakona BiH) :
koje se ne može kandidirati u smislu odredbi clanova 1 .6, 1 .7 i 1 .7а lzbornog zakona BiH;
koje је član najvišeg izvršno-političkog organa političke stгanke ili koalicije(predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti na (Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, V. Stepen stručne spreme,
da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

 III. Potrebna dokuшentacija: l . prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3), IV. Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje pгijava је dvadeset (20) dаnа od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči općine Kalesija, na inteгnet-stranici opcine Kalesija i sгedstvima јаvnоg informisanja (televizija, radio, portali). V. Organ za provođenje postupka Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Kalesija. VI. Ostale inforшacije Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija ili na internet-stranici općine Kalesija. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u sjedište Općinske izborne komisije Kalesija sa naznakom: Općinska izborna komisija Kalesija Adresa: Patriotske lige b.b. 75260 Kalesija "Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora- ne otvarati". Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710 i 035/367-714.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine – Predsjednik OIK-a
Tuzlanski kanton
Općina Kalesija
Broj:080 – 60/22 Hajrudin – Huseinović, mr. prava
Datum: 12.08.2022.godine