Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške organizacijama civilnog društva u Kalesiji

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške organizacijama civilnog društva u Kalesiji

Datum: 15.04.2019. 11:10

Na osnovu člana
4. 6. i 7. Pravilnika o utvrđivanju postupka i kriterija za dodjelu sredstava
na ime podrške projektima iz oblasti društvenih djelatnosti organizacijama
civilnog društva na području općine Kalesija, (“Sl. glasnik općine Kalesija”
br. 3/17), Služba za opću upravu I društvene djelatnosti, dana  04.04.2019. godine, objavljuje:

JAVNI
POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija

             I. Predmet Javnog poziva:

Općina Kalesija
– Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija, poziva sve
organizacije civilnog društva – nevladine organizacije (u daljem tekstu OCD) sa
područja općine Kalesija da dostave prijedloge projekata iz oblasti društvenih
djelatnosti, koji će se realizovati na području općine Kalesija i koji su u skladu
sa razvojnim ciljevima općine Kalesija, a iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. kultura (folklor, festivali,
  kulturno nasljeđe, rukotvorine),

  1. umjetnost (likovna, pozorišna,
   filmska, muzička),
  1. socijalna zaštita (invalidne
   osobe organizatori i voditelji OCD, OCD sa misijom zbrinjavanja invalidnih i
   osoba u stanju socijalne potrebe, psihosocijalna zaštita),
  1. sportske manifestacije (koje
   nisu obuhvaćene programom Sportskog saveza)
  1. ljudska prava (OCD sa
   nacionalnim predznakom, mladi, OCD koje promovišu ljudska prava, zaštita
   okoliša, edukacija, zdravlje).

U Budžetu
općine Kalesija za 2019. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku projektima
iz oblasti društvenih djelatnosti, pozicionirana kao: 614311 – Transferi
neprofitnim organizacijama u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM.

Općina Kalesija
zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva.

Namjenskim
budžetskim sredstvima općine Kalesija zainteresovani aplikanti mogu
sufinansirati projekat kojim apliciraju, a dio sredstava mogu osigurati od drugih
donatora.

Svaki aplikant
može aplicirati sa maksimalno 2 (dva) projekta.

Odobrenim
budžetskim sredstvima aplikanti mogu finansirati administrativne troškove i
troškove osoblja u maksimalnom iznosu od 20%, dok preostali dio od 80%,
aplikanti su dužni predvidjeti za programske aktivnosti podržavanog projekta.

            II Pravo učešća:

Pravo učešća na
Javni poziv mogu ostvariti nevladine organizacije, odnosno udruženja i
fondacije sa sjedištem na području općine Kalesija (u daljem tekstu: aplikanti)
čije su programske aktivnosti usmjerene na stvaranje uslova i klime za razvoj i
unapređenje društvenih djelatnosti, koje aktivno djeluju u oblasti podrške i
unapređenja društvenog razvoja na području općine. 

Članice
Sportskog saveza nemaju pravo aplikacije.

Sredstva se
mogu dodijeliti i aplikantima sa sjedištem izvan općine, a koji su registrovani
na području Bosne i Hercegovine, samo u slučaju ako je implementacija
konkretnog projekta od interesa za općinu Kalesija, što će se cijeniti u svakom
konkretnom slučaju.

            Na
Javni poziv mogu se prijaviti aplikanti koji moraju zadovoljiti slijedeće opće
uslove:

            a) da su osnovani i registrovani u
Bosni i Hercegovini,

            b) da su vođeni od strane državljana
Bosne i Hercegovine,

            c) da ne obavljaju aktivnosti u ime
političkih partija,

            d)
da svoje aktivnosti realizuju na području općine Kalesija,

            e)
da su projekti namijenjeni građanima općine Kalesija,

            f)
da se projekti odnose na oblasti koje je općina odredila kao prioritetne prema
strateškim             dokumentima,

            g) da se radi o projektima
čija se implementacija završava najkasnije do 31.12. tekuće                 godine.

            III Prijavna dokumentacija:

Spisak dokumentacije koju je uz prijavu na Javni poziv aplikant obavezan
dostaviti, naveden je u listi za provjeru koja se sa obrascima i uputstvima za
prijavu, zajedno sa ovim Javnim pozivom objavljuje na oglasnoj ploči i web
stranici općine Kalesija (www.kalesija.ba).

                IV Predaja aplikacija:

Prijave na Javni poziv na propisanom obrascu (sa pratećom dokumentacijom),
potrebno je u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol općine Kalesija ili
poslati poštom na adresu:

OPĆINA KALESIJA

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ulica Patriotske lige br:15

75260 Kalesija

sa obaveznom naznakom:

„ JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava na ime podrške projektima
organizacija civilnog društva sa područja općine Kalesija- Ne otvarati“.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana
objavljivanjau dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Projektni prijedlozi koji nemaju potpunu dokumentaciju i koji su
dostavljeni izvan predviđenog roka, neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se
dobiti u općini Kalesija ili putem telefona: 035/367-709.

Program raspodjele finansijskih sredstava bit će objavljen na web stranici
općine Kalesija (www.kalesija.ba), a aplikanti čiji projekti nisu
uvršteni u Program raspodjele o tome će biti pismeno obaviješteni u roku od 30
dana od dana zatvaranja Javnog poziva.