Javni poziv za raseljene osobe u općini Kalesija

Javni poziv za raseljene osobe u općini Kalesija

Datum: 31.05.2019. 10:34

Na osnovu dlana 62. Zakona o orgauizaciji organa uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH”, broj
35/05), Pravilnika o kriterijima ipostupku odabira korisnika, dodjeli, nadinu i
uslovima korištenja stambenih jedinica u visestambenim zgradama izgradenim u
okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj
18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se
dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja (,,Službeni
glasnik BiH”, broj 69/13), Načelnik općine Kalesija, u saradnji sa
Ministarstvom za ljudska prava i zbjeglice BiH i Federalnim ministarstvom
raseljenih osoba i izbjeglica, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

raseljenim osobama u općini Kalesija za podnošenje prijava
za pomoć u

stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog
programa – osiguranje

stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog
stanovanja

(20 stanova)

            Pomoć za
stambeno zbrinjavanje u okviru Regionalnog stambenog programa (RSp) se

dodjeljuje raseljenim osobama u FBiH u vidu:

            Osiguranja
stanova kroz izgradnju stambenih jedinica u skladu sa propisanim standardima
(Standardi za obnovu i izgradnju stambenih jedinica i objekata u svrhu
zbrinjavanja povratnika, ,,sluzbeni glasnik BiH”, broj 74/12 od
24.09.2012. godine, uključujući i standarde iz CEB politike za zaštitu životne
sredine), kroz izgradnju zgrada po modelima neprofitnog -socijalnog stanovanja,
u cilju integracije u mjestu raseljenja.

            Sredstva će
se osigurati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa
kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Evrope.

            Koordinator
Projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a
implementator Projekta na podrudju Federacije BiH je Federalno ministarstvo
raseljenih osoba i izbjeglica

I- OPGIKRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA

            Opći
kriteriji/uslovi za utvrdivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu,
rekonstrukciju i izgradnju stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa
stambenog zbrinjavanja (RSP) su :

            a) korisnik
je interno raseljena osoba u BiH ili izbjegla osoba iz Republike Hrvatske iz

perioda od 1991. do 1995. godine neovisno od trenutnog
formalno-pravnog statusa,

            b) korisnik
je upoznat sa mogućnostima trajnih rješenja za izbjeglice i raseljene osobe u
okviru RSP-a i odluku o trajnom rješenju i zbjegličko-raseljeničkog problema
kroz lokalnu integraciju u BiH, donio je dobrovoljno na osnovu dobre
informisanosti,

            c) korisnik
i članovi korisničkog domaćinstva nisu vlasnici/suvlasnici ili posjednici
stambene jedinice koja se smatra uslovnom za stanovanje, a u skladu sa
odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uslova kako na teritoriji BiH
tako i u Republici Hrvatskoj i nisu ranije primili pomoć za stambeno
zbrinjavanje dovoljnu da zadovolji odgovarajuće standarde o minimumu stambenih
uslova,

            d) korisnik
nije dobrovoljno raspolagao svojom stambenom jedinicom iz 1991. godine

(prodaja, zamjena, poklon i sl.).

II- ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA OPĆIH KRITERIJA

            1.
Raseljena osoba u BiH svoj status dokazuje potvrdom/pravosnažnim rješenjem
nadležnog organa općine privremenog boravka o statusu raseljene osobe.

            2.
Ispunjavanje općih kriterija po okolnostima iz Odjeljka I stav a), b), c) i d)
dokazuje

se potvrdom/uvjerenjem nadležnog organa i potpisanom i
ovjerenom izjavom podnositelja prijave uz saglasnost podnositelja prijave za
prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju provjere tajnosti i
vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti.

            Ukoliko se
prilikom dodjele pomoći, u bilo kojoj fazi, utvrdi da su pojedini korisnici
namjerno ili svjesno dali netačne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u
izjavi, takva prijava će biti diskvalificirana po službenoj dužnosti.

III – POSEBNI KRITERIJ ZA ODABIR KORISNIKA

            Posebni
kriteriji za odabir korisnika su:

            a) stambeni
status,

            b)
socijalni status i

            c) pripadnost
ranjivim grupama.

IV – VREDNOVANJE POSEBNIH KRITERIJA I PRAVO PRVENSTVA

            Na osnovu
posebnih kriterija potencijalnom korisniku se može dodijeliti 200 bodova, i to:

            a) po
osnovu stambenog statusa – maksimalno 70 bodova,

            b) po
osnovu pripadnosti ranjivim grupama – maksimalno 100 bodova,

            c) po
osnovu socijalnog statusa – maksimalno 30 bodova.

            Broj bodova
dodijeljen potencijalnom korisniku po svim osnovima se zbraja i potencijani
korisnici se rangiraju prema opadajućem redoslijedu od najvišeg do najnižeg
ukupnog broja bodova posebno za svaku grupu korisničkih domaćinstava.

            U slučaju
da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po svim
osnovima, prednost se daje korisnicima koji su ostvarili više bodova po osnovu
pripadnosti ranjivim grupama,

            U sludaju
da više potencijalnih korisnika ostvaruje isti ukupan broj bodova po osnovu

pripadnosti ranjivim grupama prednost se daje višečlanim
obiteljima sa djecom/djetetom.

V – DOKAZIVANJE STAMBENOG STATUSA, PRIPADNOSTI RANJIVIM
GRUPAMA I SOCIJALNOG STATUSA

            Stambeni
status dokazuje se potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja, ugovorom o
podstanarskom odnosu ili drugom odgovarajućom potvrdom izdatom od strane
nadležnog organa, ito:

            a)
stanovanje u nedostojnim uslovima i u improviziranom smještaju kao i stanovanje
u kolektivnom smještaju dokazuje se potvrdom lokalne zajednice na čijem
području korisnik živi,

            b)
stanovanje u alternativnom smještaju dokazuje se rješenjem nadležnog organa o
vrsti alternativnog smještaja, stanovanje sa drugim porodicama i podstanarstvo
dokazuje se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa ili ugovorom o podstanarskom
odnosu.

            Pripadnost
ranjivim grupama dokazuje se potvrdom izdatom od strane nadležne medicinske
ustanove i/ili drugih organa koji vode službene evidencije za pojedine
kategorije koje se boduju.

            Zadovoljavanje
posebnih kriterija po osnovu socijalnog statusa dokazuje se:

            a)
odgovarajućom potvrdom nadležnog centra za socijalni rad koji vodi službenu
evidenciju u odnosu na korisnička domaćinstva u stanju socijalne potrebe

            b)
odgovarajućom potvrdom Službe za zapošljavanje za sve punoljetne članove
korisničkog domaćinstva u stanju socijalne potrebe

VI – ISPUNJAVANJE, DOKAZIVANJE I PROVJERA POSEBNIH KRITERIJA

            Ispunjavanje
posebnih kriterija korisnik označava u obrascu prijave/izjave.

            Dokazi o
ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se vodi službena evidencija kod
nadležnih organa pribavljaju se službenim putem ukoliko ih potencijani korisnik
nije dostavio.

            Dokazi o
ispunjavanju posebnih kriterija o kojima se ne vodi službena evidencija
podliježu provjeri i to uvidom na terenu putem nadležnih općinskih službi,
uvidom u odgovarajuće baze podataka kao i putem drugih dostupnih izvora.

VII- PODNOŠENJE PRIJAVA I DOKUMENATA

            Prijave se
podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i
posebnih kriterija lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu općine
Kalesija, Ul. Patriotske lige br. 15. sa naznakom “RSP u BiH”.

            Prijave se
mogu preuzeti u prostorijama općine Kalesija, Federalnog ministarstva za
raseljene osobe i izbjeglice i na web stranici općine Kalesija.

            Javni poziv
ostaje otvoren od 31.05.2019.godine do 21.06.2019. godine (15 radnih
dana), od dana objavljivanja na oglasnim pločama općine Kalesija, Federalnog
ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i na web stranici općine Kalesija.